Comité de Honor

Presidencia de Honor

Sus Majestades Los Reyes de España
D. D. Juan Carlos I y Dª. Sofía


Miembros de Honor

Sra. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Dª. Ana Mato Adrover

Molt Honorable Sr. President de la Generalitat de Catalunya
D. Artur Mas i Gavarró

Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona
D. Xavier Trias Vidal de Llobatera

Molt Honorable Sr. Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
Dr. D. Boi Ruiz i García

Sr. Rector Magnífico de la Universitat de Barcelona
D. Dídac Ramírez i Sarrió

Sr. Rector Magnífico de la Universitat Autònoma de Barcelona
D. Ferrán Sancho Pirrafé

Sr. Rector Magnífico de la Universitat Pompeu Fabra
D. Jauma Casals Pons

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina
Prof. D. Joaquín Poch Broto

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España
Dr. D. Juan José Rodríguez Sendín

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Dr. D. Miquel Vilardell Tarrés

Sr. Presidente Nacional de SEMERGEN
Dr. D. José Luis Llisterri Caro